Anasayfa Yonetim Kurulu Üye Örgütler Hakkımızda İletişim
   

Haberler
Haklarımız
Duyurular
Basında Töfed
Çalışmalar
ANKET (06.02.2009 )
Kredi kartlarının faizleri şu an sizce yüksek mi?
Normal
Yüksek
İdare eder
İlgilenmiyorum

Haberler

TÖKAKADEMİ 3. Danışma Kurulu Toplantısı Sonuç Bildirisi

Basına ve Kamuoyuna;
Ülkemizin ilk tüketici konfederasyonu ve Consumer International üyesi olan TÖK kuruluşundan buyana bileşenlerinin 26 yıllık deneyiminden aldığı sinerjiyle ulusal ve uluslararası alanda tüketicinin korunmasına yönelik etkin çalışmaları hayata geçirmektedir.
Tüketici Örgütleri Konfederasyonu (TÖK) gelişen sürece paralel olarak çalışmalarına kesintisiz olarak devam etmektedir. Faaliyet alanlarımızla ilgili Akademisyenler, Hukukçular, Tıp Doktorları, Sanatçılar ve Tüketici Hakları alanında çalışan uzmanların katılımıyla 28 Ekim 2023 tarihinde İstanbul da gerçekleştirdiğimiz 3. TÖKAKADEMİ Danışma Kurulu toplantısı, ülkemizde yaşanmakta olan sorunları tespit etmek, uygulamaları takip etmek ve katılımcıların katkılarıyla ürettiğimiz, geliştirdiğimiz tüketici politikalarının önümüzdeki süreçte çalışmalarımıza yön vermeye devam etmesi, ülkemizde tüketici bilincinin artmasına ve toplumsal hak arama kültürünün gelişimine katkı sağlayacağı inancındayız.
Tüm katılımcıların toplantıda yaptıkları katkılar örgütlülüğümüze güç katmıştır.

Cumhuriyetimizin 2. Yüzyılına girerken, 28.10.2023 tarihinde bileşen derneklerimizden Sarıyer Bilinçli Tüketici Derneği ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz TÖKAKADEMİ 3. Danışma kurulu toplantısında ilgili yapılan durum tespitleri, tartışmalar, değerlendirmeler ışığında aşağıdaki sonuçların kamuoyuyla paylaşılması gerekmiştir.
a)- Ülkemizde yaşanmakta olan ekonomik krizin etkisiyle tüketicinin alım gücü önemli ölçüde düşmüş olup, başta güvenli temel gıda maddeleri olmak üzere tüm tüketim maddelerine ulaşmada toplumsal boyut kazanan sorunların aşılması ihtiyacı her geçen daha da fazla hissedilmektedir.
Özellikle, son iki yıldan bu yana fahiş oranda gerçekleşen fiyat artışlarından kaynaklı yaşanan sıkıntılar/sorunlar tüketicilerin gıdaya erişimini engellemektedir. Gıda güvenliğinden kaynaklı sorunlar ise büyük ölçüde geri plana itilmiştir.
Zaman geçirmeden tüketicinin alım gücünün artırılması yanında girdilerde yaşanan ve spekülatif fiyat artışlarına neden olan gelişmelere DUR denilmeli ve gıda güvenliğine ilişkin denetimler ve fiyat etiketlerine ilişkin önlemler hızla alınmalıdır.
b-) Fiyat artışlarının hızı aynı zamanda büyük ölçüde raflarda fiyat etiketi olmaması nedeniyle raf ve kasa fiyatları kontrol edilememekte ve tüketici bu durumdan olumsuz etkilenmektedir.
Yerel yönetimlerin fiyat etiketi ve tarifelerin denetlenmesine ilişkin yetkileri hızla artırılmalıdır.
c)- Konut edinme koşulları her geçen gün daha da zorlaşmakta, kiracı ve kat malikleri arasında yaşanan sorunlar her geçen gün daha da artarak toplumsal boyut kazanan şiddet süreci yönetmeye başlamıştır. Bu alanda yaşanan uyuşmazlıklar için umutmuş gibi gösterilen arabuluculuk sistemi sorunlara uygulamada hiçbir şekilde çözüm üretememiş olup, zaman kaybından ve taraflara ekonomik yük getirmekten başka bir işe yaramamıştır.
ç)- Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunda yapılan değişiklikler tüketici ihtiyaç ve taleplerini karşılamadığı gibi, gerek mevzuatta yer alan konular, gerekse uygulamada ortaya çıkan sorunlar tüketicinin haklarına zarar vermektedir.
Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunda değişiklik yapılması zaman geçirmeden gündeme alınmalıdır.
d)- Tüketici Hakem Heyetlerinin 2022 yılında olduğu gibi 2023 yılında da 'de alınan kararların yarıdan fazlası tüketicilerin aleyhine çıkmaktadır. Bu sonuç tüketiciyi korumak için kurulmuş bir yapının işleyişini sorgulamayı gerektirmekte olup, yeni politikaların hızla geliştirilmesi ihtiyacı olduğu açıktır.
e)-İl ve ilçelerde görev yapan 211 adet Tüketici Hakem Heyetinin işleyişi ve yeniden yapılanma ihtiyacı her geçen gün artmakta olup, konuyla ilgili tüm önerilerimize rağmen kamu otoritesi tarafından yeterli çözüm üretme iradesi gösterilememiştir. Çözüm üretilmesi için zaman geçirmeden konu gündeme alınarak, Tüketici hakem heyeti sayının artırılması, karar birliğinin sağlanması, Kaymakamlık yerine yeni bir bölgesel yapılanma oluşturulması, bilirkişilik sistemi gözden geçirilerek yeniden düzenlenmesi, başta raportörler olmak üzere heyet üyelerinin eğitimlerinin sürdürülebilir biçimde hayata geçirilmesi ve sorunlara hızla çözüm üretilmelidir.
f)-Son yıllarda rekabet ihlalleri olağanüstü artmış olup, Kartel ve Oligol uygulamalarla, hakim durumun kötüye kullanılması, tüketicilerin mal ve hizmetlerin kalitesinde yaşanan düşüşler nedeniyle de sağlık ve güvenliği tehdit altına girdiği gibi, alım gücünün önemli ölçüde düşmesi nedeniyle mal ve hizmetlere yeterli erişim sağlamakta yaşanan büyük sorunlar acil çözüm beklemektedir.
g)- Ülkemizde ürün güvenliği hala sorgulanabilir düzeydedir. Tüketicinin sağlık ve güvenliğini tehdit eden güvensiz ürünlerde yaşanan sıkıntılara yönelik gümrükler, üretim yerleri ve dağıtım/satış noktalarında etkin denetimlerin yapılması ile ürün denetimi üst kurulunun kurulması ihtiyacı her geçen gün artmaktadır.
ğ)- Günümüzün yükselen trendi olan e-ticaret alanında yaşanan güncel sorunlar her geçen gün giderek artmakta ve hem güvensiz ürünler açısından hem de tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması açısından çok hızlı çözümler üretilmelidir.
ı)- Finansal tüketicilerin yaşadığı sorunlar uzun yıllardır en önemli konulardan biri olmuştur. Özellikle kredi kartları uygulamaları ve kredi kartı faizlerinin fahiş oranlar da (Ekim-2023 akdi %4,42, gecikme %4,72) belirlenmesi, bu alanda yaşanan sorunları katlayarak akdi ve gecikme faizi sarmalında mağdur tüketici sayısı yüz binlerce olmuştur. Tüketici kredilerinde artırılan faiz oranları tüketicilerin konut araba vb. mallara erişimini ortadan kaldırmıştır. Uygulama da yaşanan ihlallerde sorunlar her geçen gün daha da büyümekte olup, bankalar hala ülkemizin en karlı kuruluşlarıdır. Finans sektörünün haksız ve hukuksuz uygulamalarının önüne geçecek önlemlerin zaman geçirmeden alınmalıdır.
i)-Tüketici Örgütlerinin kapasitesinin artırılması ihtiyacı günümüzde kendini daha çok ortaya koymaktadır. Tüketici örgütlerinin mali destek ihtiyacı her geçen gün daha da artmaktadır.
Gerek Anayasanın 172. Maddesi, gerekse Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun amaç
1. Maddesine yer alan hükümlere göre Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi bağımsız tüketici örgütleri desteklenmelidir.
k)- Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü bünyesinde
3 yıl önce kurulan “Tüketici Örgütleri Şubesi” hazırlandığı belirtilen strateji belgesi hayata geçirilememiş, hedeflendiği belirtilen tüketici örgütleriyle işbirliği geliştirme amacını gerçekleştirememiş işlevsiz hale gelmiştir.
l)- Tüketici bilincinin artırılmasına yönelik okullarda “Bilinçli Tüketim-Bilinçli tüketici” dersinin müfredata konulması, Basın yayın kuruluşlarınca yeterince uygulanmayan tüketicinin bilgilendirilmesine ilişkin yayınlara yönelik etkili uygulanabilir bir düzenleme yapılmalıdır.
m)- Ticaret kesiminin hak ve çıkarları için faaliyet gösteren Ticaret Bakanlığı bünyesinde tüketicinin korunması yeterli olmadığı her geçen gün daha net görülmektedir.
TÜKETİCİ BAKANLIĞI mutlaka ve zaman geçirmeden kurulmalıdır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. • TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ FEDERASYONU
 • TBMM de grubu bulunan siyasi partilerin (CHP –MHP – DEHAP) grup başkan vekilleriyle görüşmeler
 • ADSL için sabit hat zorunluluğu artık YOK! Telekomünikasyon kuruluşları Rekabet Kurulu kararının gereğini yapmalıdırlar.
 • “SİCİL AFFI” UYGULANMIYOR Bankalar Tüketicileri Mağdur Etmeye Devam Ediyor!...
 • KRİZİN FATURASINI TÜKETİCİ ÖDEMEMELİDİR!..
 • Tüketici Örgütleri Federasyonunun (TÖF)ilk Genel Kurulu yapıldı.
 • “Ulaşım Hakkı, Tüketicilerin Temel Evrensel Haklarından Biridir.” Yapılan zamlar geri alınmalıdır.
 • GDO’ya HAYIR!... Konuyla ilgili yasa çalışmalarına derhal son verilmelidir.
 • Kanun, Kredi Kartı mağduru Tüketici Yurttaşın sorununa çözüm üretmiyor.
 • TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ FEDERASYONU (TÖF) olarak, Borçların yeniden Yapılandırılması Sürecine İlişkin Tüketici Yurttaşa Önerilerimiz!
 • ZAMLAR, ZULÜM'e DÖNÜŞTÜ
 • TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ KONFEDERASYONU (TÖK)’ ün Nişasta bazlı şekerin kotasının iki kat (yüzde 100) artırılarak, yüzde 2.5'dan yüzde 5'e çıkarılmasını değerlendirdiği açıklaması aşağıdadır.
 • Tüketici Örgütleri Federasyonu (TÖF) Kredi Kartı borçlarının yeniden yapılandırılması başvuruları için son tarih 04 Eylül 2009
 • Elektriğe ZAM İNSAFSIZLIKTIR!...
 • TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ FEDERASYON’undan MERKEZ BANKASI’na Açık Mektup
 • TÖF: Sabit Ücret Haksız Kazançtır
 • BANKALAR BIRLIĞI ÖNÜNDE TÜKETİCİ MAĞDURİYETİNİN ÖYKÜSÜNÜ ANLATIYORUZ;
 • TÖF'ten Bankalar Birliğine Çağrı: Tüketicinin Mağduriyetini Belgeleriyle Kamuoyu önünde tartışalım
 • Bankalardan yeni bir haksız kazanç kapısı daha;
 • GDO'lu Ürünler Meşrulaştırılıyor
 • Milletvekillerine; GDO'ya karşı toplumsal çağrı
 • Kredi kartı faizi enflasyonun 10 katı
 • Tek kullanımlık şifreye ücret tepkisi
 • Zamlar, Zulme Dönüştü
 • Ortak ATM/BANKAMATİK işlemlerinden alınan ücretlere karşı dava açtık
 • Evlere şenlik düzenlemelerle, Tüketici Yurttaşın sorununa çözüm üretilemez
 • TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ FEDERASYONU OLARAK İSKİ’YE DAVA AÇTIK
 • Dikkat banka var!
 • TÖF: Hak Arama Süreci ve Yaşanan Sorunlar 2009 Raporunu açıkladı
 • GSM Firmalarını uyardık
 • Tüketiciye Uyarı: Kart aidatları için itirazda bulunun
 • 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü Kutlandı
 • Banka Kredi Kartlarında tartışma bitmiyor
 • BDDK Kredi Kartında Yaşanan Sorunları Yeni Farketti
 • Bebek mamalarında büyük şüphe!
 • AYEDAŞ Hakkında SUÇ Duyurusu
 • TÖF'den tüketicilere kredi finansman uyarısı geldi
 • Kredi Kullanan Tüketici Yurttaşları Hak aramaya Çağırıyoruz!..
 • Bankaların maskesi bir kez daha düştü!...
 • BENZİN ZAMMI GERİ ÇEKİLMELİDİR.
 • Palyatif Düzenlemelerle Kredi Kartı Sorununa ÇÖZÜM Üretilemez
 • Sağlık Evrensel Temel Haktır YOK sayılamaz.
 • Tüketicileri yaşamı tehdit eden haksız, hukuksuz uygulamalara karşı SATIN ALMAMA gücünü kullanmaya çağırıyoruz.
 • 2010 Yılı Hak Arama Süreci ve Yaşanan Sorunlar Raporunu Açıkladık
 • SİYASİ PARTİLERDEN SEÇİM BİLDİRGELERİNDE TÜKETİCİ TALEPLERİNE YER VERMELERİNİ İSTEDİK.
 • BTK Başkanı, Baz istasyonları ve cep telefonları kanser yapmıyor
 • BDDK nın, Tüketici kredilerinde zorunlu karşılık oranının artırması sorun çözer mi?
 • Tüketici Örgütleri Federasyonunun (TÖF) olağan genel kurulu yapıldı.
 • Tüketiciler Tarım Bakanlığından Açıklama Bekliyor!..
 • Ne Yediğimizi Bilmek İstiyoruz!
 • Bankaları bir kez daha SUÇÜSTÜ yakaladık.
 • Dönem borcunun asgarî ödeme tutarı oranının artırılması kredi kartı sorununu büyütür.
 • Elektrik Zammı tüketiciyi Bir Kez Daha Çarpıyor!
 • Tüketici Örgütleri Federasyonu (TÖF) olarakHukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi Hakkında Tebliğin iptali için Danıştay da dava açtık!...
 • Tüketici Örgütleri Federasyonu açıklamasında kullanılan döviz kredilerinde, kur artışından kaynaklı oluşan risklere dikkat çekilerek giderek büyüyen soruna kalıcı çözüm üretilmesi istendi.
 • TÜKETİCİYİ ELEKTRİK FATURASI ÇARPIYOR!...
 • Kredi Kartlarının Tek Limit Uygulamasında KANUN UYGULANMALIDIR!
 • Hak Arama Sürecinde Yaşanan Sorunlar.TÜKETİCİ HAKLARI RAPORU-1
 • Hak Arama Sürecinde Yaşanan Sorunlar. BANKACILIK UYGULAMALARI RAPORU-2
 • Hak Arama Sürecinde Yaşanan Sorunlar. TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜ UYGULAMALARI RAPORU-3
 • Hak Arama Süreci ve Yaşanan Sorunlar. GIDA SEKTÖRÜ UYGULAMALARI RAPORU-4
 • Hak Arama Sürecinde Yaşanan Sorunlar.(2012 RAPOR)
 • Tüketicinin Hak Arama Süreci ve Yaşanan Sorunlar. RAPOR/2 2012 YILI BANKACILIK UYGULAMALARI
 • BDDK YÖNETMELİKLERİ BANKALARLA YAŞANAN SORUNLARI ÇÖZEMEZ
 • Bankalar her koşulda Kredi Kartı ücreti alamaz
 • Kamuoyuna Duyuru; Tüketici Örgütleri Konfederasyonu (TÖK)Kuruldu
 • Elektriğe ve Doğalgaza yapılan Zamlar Kabul Edilemez Geri Çekilmelidir
 • İLKE Mİ? İLKESİZLİK Mİ?
 • TÖK İLK GENEL KURULU ve DANIŞMA KURULU SONUÇ BİLDİRİSİ
 • Elektrik Tüketiminden Alınan Dolaylı Vergiler Kaldırılmalıdır.
 • Tüketicinin Korunması ikliminin yaratılması ihtiyacına yanıt arıyoruz.
 • Zamların Zulmüne Son Verelim..
 • Tüketicinin Korunması Atmosferinde “Finansal İşlemlerde Yaşanan Sorunlar.” Raporu
 • Tüketici Örgütleri Konfederasyonu TBMM de
 • Ülkemizde bir ilki daha gerçekleştiriyoruz.
 • “Tüketicinin Korunması Alanında Haklarımız Sempozyumu”
 • TÖKAKADEMİ 2. Danışma kurulu Çalıştayı sonuç bildirisi
 • TÜİK in, ENFLASYON ORANLARI YAŞAMIN GERÇEKLERİYLE ÇELİŞİYOR.
 • Tüm tüketicilere sürdürülebilir ve erişilebilir gıda hemen şimdi
 • TÖKAKADEMİ 3. Danışma Kurulu Toplantısı Sonuç Bildirisi
 • TÜKETİCİNİN EVRENSEL HAKLARI SEMPOZYUMU
 • TÜKETİCİNİN EVRENSEL HAKLARI SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRİSİ
 • 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü Etkinliği
 • 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü

 • Tüketiciye yönelik yasa dışı, yasaya ve hukuka aykırı uygulamalara son.
  Tüketiciye yönelik yasa dışı, yasaya ve hukuka aykırı uygulamalara karşı mücadele etmek gerektiğine dikkat çeken, TÖF'ün Genel Başkanı Fuat Engin açıklaması,

               Devamı..

   
  TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ FEDERASYONU
  www.tofed.org
  E-Mail: tof@tofed.org
  Tel: +90 216 349 33 84

  Design by Telmar Network