Anasayfa Yonetim Kurulu Üye Örgütler Hakkımızda İletişim
   

Haberler
Haklarımız
Duyurular
Basında Töfed
Çalışmalar
ANKET (06.02.2009 )
Kredi kartlarının faizleri şu an sizce yüksek mi?
Normal
Yüksek
İdare eder
İlgilenmiyorum

Haberler

TÜKETİCİNİN EVRENSEL HAKLARI SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRİSİ

Tüketicinin barınma hakkı, kira ve konut edinme alanında yaşanan sorunlara bakış; Evrensel Tüketici Haklarından tüketicilerin temel ihtiyaçlarının karşılanması hakkı ilkelerinden olan barınma hakkı son yıllarda gerek konut edinmede, gerekse kiralarda yaşanmakta olan fahiş fiyat artışlarından kaynaklı, kiracı kat maliki ilişkilerinde ortaya çıkan ve her geçen gün artarak büyüyen sorunlar yetkililerce alındığı belirtilen önlemlerle de çözüm üretilmediği açıkça ortaya çıkmıştır. 07.11.2023 tarihinde TBMM de kabul edilen 7471 Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Karar- namede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun içeriği itibariyle, mülkiyet hakkını sınırlayarak, arsa payı hakkının yüzde 30 unun el değiştirmesi anlamına da geldiği anlaşılmaktadır. Kanunda yer alan rezerv alanlara ilişkin hükümlerin yaratacağı boşluklar nedeniyle kontrolsüz el atmalara artan oranda neden olacağı uzmanlarca da ifade edilmektedir.
Söz konusu kanunla sosyal konut üretilmesinin önünün kesileceği ve yaşanmakta olan sorunların artarak devam edeceği anlaşılmaktadır.
Oysa çözüm toplumsal ihtiyaca göre konut politikalarının oluşturularak hayata geçirilmesi olmalıdır. Diğer yandan hali hazırda özellikle sitelerde yaşanan arsa paylarının paylaşımından kaynaklı sorunların boyut kazanarak devam ediyor olması yanında ortak alan ve tesislerde yaşanan mülkiyet sorunları ve maliyetleridir. Bir diğer konu, Konut, Devre Mülk gibi karmaşık yapıların ortak yer ve tesislerinden kaynaklı mülkiyet ve yönetme sorunlarıdır. Yine Site, bina ve devre mülklerde yönetim planlarının yapıya özgü yapılmamasının getirdiği uygulamada ortaya çıkan sorunlar yanında, kooperatiflerde ortaklara tapu verilmesi sonrasında yönetimin önceki kooperatif yönetimleri tarafından devam ettirilmesinin hukuki olarak sakıncalı olduğu ve olmaması gereken durumlardan olduğu açıktır.
Kentsel dönüşümler sırasında ortaya çıkan maliyetler yurttaşlar açısından caydırıcı olmakta, imar planlarından kaynaklı olarak yaşanan sorunlar deprem tehlikesinin her geçen gün arttığı özellikle büyükşehirlerde yaşanabilir güvenli konutların yapılması için engel oluşturmaktadır.
Tüketici hakları açısından Gıda da sağlık ve güvenliğe bir bakış;
Hammadde, Üretim, Satış, Tüketim süreçleri açısından, Evrensel Tüketici Haklarının Tüketicilerin, Sağlık ve Güvenliğin korunması, Ekonomik Çıkarların korunması, Zararlarının Karşılanması, Bilgi Edinilmesi, Temsil Edilmesi, Sağlıklı bir çevrede yaşaması gibi ilkelerinden hareketle, Gıda maddelerini üretmeye ve işlemeye yardımcı maddeler, Gıda katkı maddeleri, Gıda hijyeni, Güvenli gıda, Kalite, İzlenebilirlik, Kalite kontrolü, Sertifikasyon, Tüketime hazırlama, Etiket, Tanıtım, Bilgilendirme, Denetim, süreçlerinin tüketici haklarına uygun işleyişinin sağlanması açısından, tüketici odaklı bir gıda mevzuatının “Tohumdan, çatala gıda güvenliği” anlayışının tümüyle kavranması ve uygulanması bir zorunluluk olarak karşımızda durmaktadır.
Temel amacın; tüketicinin sofrasına gelen gıda ile gıda dışı tarımsal ürünlerin bulunabilir, erişilebilir, tüketicinin sağlık ve güvenliğini tehdit edecek nitelikte olmasının sağlaması yanında, bu alanda yapılacak tüm faaliyetlerin kamusal refahı sağlayarak, gelecek kuşakların ve tüm canlıların yaşam hakkını gözetmesi, ekosistemin korunması, orta ve uzun vadeli, ihtiyaçları temel alan, yerelliği ve kendine yeterliliği önceliyen, adil bir bakış açısını egemen kılmak olması gerekirken günümüzde uygulanan tarım ve gıda politikalarında bu anlayışı görmek mümkün değildir. Özellikle son iki yıl içinde gıda fiyatlarında yaşanan fahiş fiyat artışları büyük ölçüde tüketicinin alım gücünü önemli ölçüde olumsuz etkilemiş ve gıdaya erişimi son derece kısıtlamıştır. Günümüzde sosyal devlet olmanın temel hedefi tüketicinin Tohumdan, çatala güvenli gıdaya yeterli alım gücüyle ürün çeşitliliğine ulaştığı bir sistemi sağlamak olmalıdır.

Tüketicinin Seçme hakkı, Zararlarının karşılanması ile Satış sonrası hizmetlere bakış
Tüketicinin evrensel haklarından seçme ve zararlarının karşılanması ve sağlık ve güvenliğin korunması hakkı ilkelerinden hareketle tüketicinin karşılaştığı sorunların giderek artması yanında satın aldığı ürünlerin güvenli olması açısından ilgili mevzuatın etkin bir biçimde uygulanması, eksiklikleri tüketici ihtiyacına yanıt verecek şekilde giderilmesi gerekliliği vardır. Kötü bir ifa türü olan ayıbın, bir mal ya da hizmette ortaya çıkardığı niteliksel eksiklikler nedeniyle tüketicinin seçimlik haklarını kullanma konusunda sadece onarım hakkı dayatılarak mal ve hizmet piyasaları tarafından ihlal edilmektedir.
Uygulamada yetkili olmayan servislerin kuralsız, yanıltıcı ve aldatıcı uygulamaları tüketicilerin ekonomik çıkarlarını tehdit eden bir boyuta ulaşmıştır. Bu durum tüketicilerin zararlarının tazmin edilmesini uyugulama da zorlaştırmakta hatta zaman zaman olanaksız kılmaktadır. Satış sonrası hizmetlerden kaynaklı tazminat taleplerine tüketici hakem heyetleri tarafından görevsizlik kararı verilmesi hak arama sürecini sekteye uğratarak, süreçte tüketici açısından hak kayıplarına neden olmaktadır.
Servisler tüketicinin bilgilenme hakkını yok sayarak hak ihlali yaptıkları gibi, çoğu zaman da hukuka aykırı bir biçimde verilmesi zorunlu olan belgeleri vermeyerek tüketicinin hak aramasının önü kesilmektedir. Asgari koşulu standart olan ürünlere baktığımızda, standardizasyona uygun ürünlerde, insan can ve mal güvenliği, bitki ve hayvan varlığına ve çevreye zarar vermeyeceğini gösteren CE işaretinin yer alması oldukça önemlidir. Genel kurallar, Yetkili servisler ve Üreticiler standardın oluşmasında temel kriterlerdir. Standart oluşturulma süreçlerinde tüketicilerin temsilinin olmamasının önemli bir eksiklik olması nedeniyle tüketicilerin kurumsal temsili mutlaka yerine getirilmelidir.

Rekabetin işleyişi ve hak ihlallerine bakış; 4054 sayılı Rekabet Kanunu içeriği itibariyle, Hakim durumun kötüye kullanılmasını önlemek amacıyla çıkarılmış olup, Rekabete dayalı piyasa ekonomisi yaklaşımlarına yönelik ihlalleri önlemek hedefleri arasındadır.
Rekabet olmadan ticaret olmaz, rekabet olmadan tüketici korunmaz anlayışı olması gerekirken, piyasada hakim güç yaratılarak var durumun kötüye kullanılması, Oligopol uygulamaların ortaya çıkmasına Kartellerin, Tekellerin oluşmasına ve gelişmesine neden olur ve sonuçta piyasaya egemen olması sonucunu doğurur.
Bir veya daha çok teşebbüsün ortak pazarda veya önemli bir bölümündeki hakim durumu kötüye kullanması dürüstlük ilkesine uygun olmayacağı gibi, ortak pazarla bağdaşmaz ve hukuken yasaktır. Doğrudan veya dolaylı olarak haksız bir biçimde alış veya satış fiyatları veya başka adil olmayan ve hukuka aykırı ticari şartlar koşulması, Üretimin, pazarların veya teknik gelişmenin tüketicinin zararına olacak şekilde sınırlandırılması tüketiciyi mağdur eden uygulamalardır. Bu kapsamda özellikle son iki yılda ülkemiz tüketicilerinin yaşadığı sorunlar maalesef rekabet ihlallerinin de giderek artan oranda boyut kazanmasına neden olmuştur. Rekabet Kurumu (RK), tarafından yapılan açıklamalarda her geçen gün yaşanan ihlaller karşısında yeni soruşturmalar açıldığına ve daha önce açılan soruşturmalarda büyük ölçüde cezalar kesildiğine tanık olmaktayız.
Ülkemizde tüketicinin yaşamını etkileyen sorunlar her geçen gün boyut kazanarak artmaktadır. Bugün gerçekleştirdiğimiz sempozyumda konu başlıkları itibariyle, konuşmacıların sunumlarından da anlaşıldığı üzere Barınma, Beslenme, Mal ve hizmetlerde kalite ile rekabet ihlallerinin ortadan kaldırılmasını temel alan konular yaşamsal önemini sürdürmektedir.
Sempozyumda uzmanlar tarafından konuşulan yukarıda özetlediğimiz sempozyum konuları aynı zamanda ülkemizde yaşanmakta olan ve tüm tüketicilerin yaşamını olumsuz etkileyen konular olması nedeniyle yetkilileri sorunların çözümünü sağlamak için göreve çağırıyoruz. • TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ FEDERASYONU
 • TBMM de grubu bulunan siyasi partilerin (CHP –MHP – DEHAP) grup başkan vekilleriyle görüşmeler
 • ADSL için sabit hat zorunluluğu artık YOK! Telekomünikasyon kuruluşları Rekabet Kurulu kararının gereğini yapmalıdırlar.
 • “SİCİL AFFI” UYGULANMIYOR Bankalar Tüketicileri Mağdur Etmeye Devam Ediyor!...
 • KRİZİN FATURASINI TÜKETİCİ ÖDEMEMELİDİR!..
 • Tüketici Örgütleri Federasyonunun (TÖF)ilk Genel Kurulu yapıldı.
 • “Ulaşım Hakkı, Tüketicilerin Temel Evrensel Haklarından Biridir.” Yapılan zamlar geri alınmalıdır.
 • GDO’ya HAYIR!... Konuyla ilgili yasa çalışmalarına derhal son verilmelidir.
 • Kanun, Kredi Kartı mağduru Tüketici Yurttaşın sorununa çözüm üretmiyor.
 • TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ FEDERASYONU (TÖF) olarak, Borçların yeniden Yapılandırılması Sürecine İlişkin Tüketici Yurttaşa Önerilerimiz!
 • ZAMLAR, ZULÜM'e DÖNÜŞTÜ
 • TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ KONFEDERASYONU (TÖK)’ ün Nişasta bazlı şekerin kotasının iki kat (yüzde 100) artırılarak, yüzde 2.5'dan yüzde 5'e çıkarılmasını değerlendirdiği açıklaması aşağıdadır.
 • Tüketici Örgütleri Federasyonu (TÖF) Kredi Kartı borçlarının yeniden yapılandırılması başvuruları için son tarih 04 Eylül 2009
 • Elektriğe ZAM İNSAFSIZLIKTIR!...
 • TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ FEDERASYON’undan MERKEZ BANKASI’na Açık Mektup
 • TÖF: Sabit Ücret Haksız Kazançtır
 • BANKALAR BIRLIĞI ÖNÜNDE TÜKETİCİ MAĞDURİYETİNİN ÖYKÜSÜNÜ ANLATIYORUZ;
 • TÖF'ten Bankalar Birliğine Çağrı: Tüketicinin Mağduriyetini Belgeleriyle Kamuoyu önünde tartışalım
 • Bankalardan yeni bir haksız kazanç kapısı daha;
 • GDO'lu Ürünler Meşrulaştırılıyor
 • Milletvekillerine; GDO'ya karşı toplumsal çağrı
 • Kredi kartı faizi enflasyonun 10 katı
 • Tek kullanımlık şifreye ücret tepkisi
 • Zamlar, Zulme Dönüştü
 • Ortak ATM/BANKAMATİK işlemlerinden alınan ücretlere karşı dava açtık
 • Evlere şenlik düzenlemelerle, Tüketici Yurttaşın sorununa çözüm üretilemez
 • TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ FEDERASYONU OLARAK İSKİ’YE DAVA AÇTIK
 • Dikkat banka var!
 • TÖF: Hak Arama Süreci ve Yaşanan Sorunlar 2009 Raporunu açıkladı
 • GSM Firmalarını uyardık
 • Tüketiciye Uyarı: Kart aidatları için itirazda bulunun
 • 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü Kutlandı
 • Banka Kredi Kartlarında tartışma bitmiyor
 • BDDK Kredi Kartında Yaşanan Sorunları Yeni Farketti
 • Bebek mamalarında büyük şüphe!
 • AYEDAŞ Hakkında SUÇ Duyurusu
 • TÖF'den tüketicilere kredi finansman uyarısı geldi
 • Kredi Kullanan Tüketici Yurttaşları Hak aramaya Çağırıyoruz!..
 • Bankaların maskesi bir kez daha düştü!...
 • BENZİN ZAMMI GERİ ÇEKİLMELİDİR.
 • Palyatif Düzenlemelerle Kredi Kartı Sorununa ÇÖZÜM Üretilemez
 • Sağlık Evrensel Temel Haktır YOK sayılamaz.
 • Tüketicileri yaşamı tehdit eden haksız, hukuksuz uygulamalara karşı SATIN ALMAMA gücünü kullanmaya çağırıyoruz.
 • 2010 Yılı Hak Arama Süreci ve Yaşanan Sorunlar Raporunu Açıkladık
 • SİYASİ PARTİLERDEN SEÇİM BİLDİRGELERİNDE TÜKETİCİ TALEPLERİNE YER VERMELERİNİ İSTEDİK.
 • BTK Başkanı, Baz istasyonları ve cep telefonları kanser yapmıyor
 • BDDK nın, Tüketici kredilerinde zorunlu karşılık oranının artırması sorun çözer mi?
 • Tüketici Örgütleri Federasyonunun (TÖF) olağan genel kurulu yapıldı.
 • Tüketiciler Tarım Bakanlığından Açıklama Bekliyor!..
 • Ne Yediğimizi Bilmek İstiyoruz!
 • Bankaları bir kez daha SUÇÜSTÜ yakaladık.
 • Dönem borcunun asgarî ödeme tutarı oranının artırılması kredi kartı sorununu büyütür.
 • Elektrik Zammı tüketiciyi Bir Kez Daha Çarpıyor!
 • Tüketici Örgütleri Federasyonu (TÖF) olarakHukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi Hakkında Tebliğin iptali için Danıştay da dava açtık!...
 • Tüketici Örgütleri Federasyonu açıklamasında kullanılan döviz kredilerinde, kur artışından kaynaklı oluşan risklere dikkat çekilerek giderek büyüyen soruna kalıcı çözüm üretilmesi istendi.
 • TÜKETİCİYİ ELEKTRİK FATURASI ÇARPIYOR!...
 • Kredi Kartlarının Tek Limit Uygulamasında KANUN UYGULANMALIDIR!
 • Hak Arama Sürecinde Yaşanan Sorunlar.TÜKETİCİ HAKLARI RAPORU-1
 • Hak Arama Sürecinde Yaşanan Sorunlar. BANKACILIK UYGULAMALARI RAPORU-2
 • Hak Arama Sürecinde Yaşanan Sorunlar. TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜ UYGULAMALARI RAPORU-3
 • Hak Arama Süreci ve Yaşanan Sorunlar. GIDA SEKTÖRÜ UYGULAMALARI RAPORU-4
 • Hak Arama Sürecinde Yaşanan Sorunlar.(2012 RAPOR)
 • Tüketicinin Hak Arama Süreci ve Yaşanan Sorunlar. RAPOR/2 2012 YILI BANKACILIK UYGULAMALARI
 • BDDK YÖNETMELİKLERİ BANKALARLA YAŞANAN SORUNLARI ÇÖZEMEZ
 • Bankalar her koşulda Kredi Kartı ücreti alamaz
 • Kamuoyuna Duyuru; Tüketici Örgütleri Konfederasyonu (TÖK)Kuruldu
 • Elektriğe ve Doğalgaza yapılan Zamlar Kabul Edilemez Geri Çekilmelidir
 • İLKE Mİ? İLKESİZLİK Mİ?
 • TÖK İLK GENEL KURULU ve DANIŞMA KURULU SONUÇ BİLDİRİSİ
 • Elektrik Tüketiminden Alınan Dolaylı Vergiler Kaldırılmalıdır.
 • Tüketicinin Korunması ikliminin yaratılması ihtiyacına yanıt arıyoruz.
 • Zamların Zulmüne Son Verelim..
 • Tüketicinin Korunması Atmosferinde “Finansal İşlemlerde Yaşanan Sorunlar.” Raporu
 • Tüketici Örgütleri Konfederasyonu TBMM de
 • Ülkemizde bir ilki daha gerçekleştiriyoruz.
 • “Tüketicinin Korunması Alanında Haklarımız Sempozyumu”
 • TÖKAKADEMİ 2. Danışma kurulu Çalıştayı sonuç bildirisi
 • TÜİK in, ENFLASYON ORANLARI YAŞAMIN GERÇEKLERİYLE ÇELİŞİYOR.
 • Tüm tüketicilere sürdürülebilir ve erişilebilir gıda hemen şimdi
 • TÖKAKADEMİ 3. Danışma Kurulu Toplantısı Sonuç Bildirisi
 • TÜKETİCİNİN EVRENSEL HAKLARI SEMPOZYUMU
 • TÜKETİCİNİN EVRENSEL HAKLARI SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRİSİ
 • 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü Etkinliği
 • 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü

 • Tüketiciye yönelik yasa dışı, yasaya ve hukuka aykırı uygulamalara son.
  Tüketiciye yönelik yasa dışı, yasaya ve hukuka aykırı uygulamalara karşı mücadele etmek gerektiğine dikkat çeken, TÖF'ün Genel Başkanı Fuat Engin açıklaması,

               Devamı..

   
  TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ FEDERASYONU
  www.tofed.org
  E-Mail: tof@tofed.org
  Tel: +90 216 349 33 84

  Design by Telmar Network